Thiet ke web
 CÁC VĂN BẢN - Văn bản của trường - Trung cấp Công nghệ Hà Nội
THỐNG KÊ
  Lượt truy cập     360669
  Đang truy cập    
BÌNH CHỌN
  Câu hỏi: Bạn biết đến chúng tôi qua hình thức nào?
  Bạn bè
  Website
  Báo giấy
  Tờ rơi

LIÊN KẾT

quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp công nghệ hà nội

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

       số:  01/qc-cnhn                                        Hà nội, ngày 18   tháng 7   năm 2009

 quy chế tổ chức và hoạt động

của trường trung cấp công nghệ hà nội

căn cứ điều lệ trường tccn của bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo quyết định số: 43/2008/qđ-bgdđt ngày 29/7/2008 của bộ giáo dục và đào tạo.

căn cứ quyết định số 1024/qđ-ub, ngày 22/11/2002 của ubnd thành phố hà nội về việc thành lập trường trung học tư thục công nghệ hà nội.

quyết định số 1693/qđ-ubnd thành phố hà nội, ngày 30/10/2009 đổi tên thành trường trung cấp công nghệ hà nội.

căn cứ vào quyết định số 40/2007/qđ-bgdđt, ngày 01 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo tccn hệ chính quy.

quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp công nghệ hà nội như sau:

 chương i

những quy định chung

 

điều 1: tính chất, vị trí của trường trung cấp công nghệ hà nội

- trường trung cấp công nghệ hà nội là đơn vị sự nghiệp đào tạo, thuộc loại hình ngoài công lập, trực thuộc sở giáo dục và đào tạo hà nội, chịu sự quản lý nhà nước của sở giáo dục và đào tạo hà nội. đồng thời chịu sự chỉ đạo quản lý chung về chiến lược quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giáo dục; tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo; tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp cấp phát văn bằng và thanh tra giáo dục đào tạo của bộ gd-đt.

- tổ chức và hoạt động của trường thực hiện theo luật giáo dục, các quy định của nhà nước, điều lệ của trường tccn. đồng thời theo quy chế hoạt động của hệ thống trường ngoài công lập và quy chế của trường trung cấp công nghệ hà nội.

trường thuộc hệ thống giáo dục của nhà nước, việc giáo dục và đào tạo trong trường phải theo đúng đường lối, nguyên lý, phương châm và chủ trương giáo dục của đảng và nhà nước.

trường trung cấp công nghệ hà nội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch.

 

điều 2: tên trường

tên trường: trường trung cấp công nghệ hà nội.

trường trực thuộc sở giáo dục và đào tạo hà nội.

 

 

 

điều3: nguyên tắc tổ chức, quản lý hoạt động của trường

- hội đồng quản trị xác định chủ trương, phương hướng hoạt động, định hướng, chiến lược phát triển của nhà trường; kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, các thành viên ban giám hiệu và cấp dưới. quyết định về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường.

- hiệu trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của nhà trường, trên cơ sở phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên trong ban giám hiệu và các phòng ban chức năng, các tổ bộ môn.

- đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh (đoàn trường) của nhà trường trực thuộc quận đoàn long biên, hoạt động theo quy định của điều lệ đoàn, hướng dẫn của quận đoàn long biên, chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của ban giám hiệu nhà trường. đoàn trường có trách nhiệm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo quy định của luật giáo dục, phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình và phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của nhà trường là giáo dục đào tạo.

 

điều 4: nhiệm vụ của nhà trường.

- xây dựng chương trình giáo dục, nội dung và kế hoạch đào tạo trên cơ sở chương trình khung do bộ giáo dục & đào tạo ban hành và các hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo cho các chuyên ngành đào tạo đã được bộ duyệt.

- thực hiện các quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo, các hướng dẫn của sở gd-đt hà nội và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của nhà nước.

- quản lý và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo điều kiện để mọi người góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị nhà trường.

- đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo yêu cầu cho các ngành học phù hợp với phương châm dạy học tiên tiến và sát thực tế với thị trường lao động. quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính của nhà trường theo quy định của pháp luật.

- liên kết với một số trường đại học, cao đẳng để có sự hỗ trợ về giảng viên thỉnh giảng, nâng cao năng lực và kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiếp cận công tác nghiên cứu khoa học; đồng thời thực hiện đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng và đại học.

- phối hợp với gia đình học sinh, sinh viên, với chính quyền và đoàn thể địa phương, với các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, dịnh vụ, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, gắn đào tạo với sản xuất và đời sống xã hội ở địa phương.

- hợp tác với các trường các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. được cử cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham quan, học tập, thực tập ở các đơn vị, các trường bạn.

- thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao cho trường.

 

điều 5: quyền hạn và trách nhiệm của trường trung cấp công nghệ hà nội

trường trung cấp công nghệ hà nội được tự chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo quy định của pháp luật; điều lệ của trường tccn và quy chế này.

nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp trình độ tccn chính quy cho 2 đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp thpt đào tạo 2 năm, học xong lớp 12 nhưng chưa đỗ tốt nghiệp học 2 năm 3 tháng, tốt nghiệp thcs đào tạo 3 năm. trường được phép liên kết đào tạo và đào tạo liên thông từ tccn lên cđ, đh tại trường trung cấp công nghệ hà nội và các trường đh, cđ cấp bằng.

không được bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của nhà trường để tiến hành các hoạt động trái với pháp luật, điều lệ trường tccn và quy chế hoạt động của trườngtrung cấp công nghệ hà nội.

 

chương ii

cơ cấu tổ chức

của trường trung cấp công nghệ hà nội

 

điều 6: cơ cấu tổ chức của nhà trường.

          - hội đồng quản trị:

+ có chủ tịch hđqt và các thành viên

- ban giám hiệu:            

+ hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

- các hội đồng tư vấn: (thành lập theo nhiệm vụ định kỳ và tự giải thể khi hết nhiệm vụ)

          + hđ tuyển sinh

          + hđ thi tốt nghiệp

          + hđ khen thưởng, kỷ luật

- các phòng chức năng bao gồm:

+ phòng đào tạo.

               + phòng công tác học sinh.

              + phòng tổ chức-hành chính-tài chính.

     - các tổ bộ môn:

              + tổ bộ môn: tin học

              + tổ bộ môn: kế toán.

+ tổ bộ môn: nghiệp vụ hc-vt

+ tổ bộ môn: cơ bản (các môn chung chương trình đt tccn)

*các tổ bộ môn có tổ trưởng bộ môn do hiệu trưởng bổ nhiệm và hưởng chế độ trách nhiệm do hiệu trưởng quyết định.

     - trung tâm ngoại ngữ, tin học: (dự kiến làm tờ trình xin thành lập)

     - trung tâm đào tạo ngắn hạn:

trung tâm có chức năng đào tạo ngắn hạn, có giám đốc trung tâm và các thành viên giúp việc; quy trình tuyển sinh, đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định chung.

- các tổ chức đoàn thể:

+ đoàn tncs hồ chí minh trường thuộc quận đoàn quận long biên, thành phố hà nội. đoàn trường tc cnhn là tổ chức cơ sở đoàn có dấu con riêng, có quyền hạn kết nạp đoàn viên, xoá tên đoàn viên và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đoàn tncs hồ chí minh.

+ chi đoàn được tổ chức ở các lớp học và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đoàn tncs hồ chí minh.

- các lớp học sinh: gồm:

+ các lớp học sinh được tổ chức theo từng ngành học.

+ các lớp văn hoá (hệ tuyển thcs)

+ các lớp học các môn chung của năm thứ i chương trình tccn

+ các lớp cao đẳng, tccn liên kết đào tạo

các lớp học có gvcn, gvcn do hiệu trưởng cử; ban cán sự lớp có từ 2-3 người do gvcn lựa chọn và trưởng phòng cths quyết định.

*tuỳ theo yêu cầu phát triển của trường trong từng giai đoạn, hiệu trưởng có thể bổ sung điều chỉnh, thành lập mới các phòng, tổ bộ môn, trung tâm, thuộc trường. quy trình thực hiện đúng theo quy định hiện hành của nhà nước, của thành phố hà nội.

 điều 7: hội đồng quản trị:

          - hội đồng quản trị quyết định các chủ trương phương hướng, chiến lược phát triển của nhà trường, quyết định về tài chính và tài sản nhà trường; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, định kỳ 3 tháng họp 1 lần, các quyết nghị thể hiện bằng nghị quyết của hđqt.

          - hội đồng quản trị là đại diện pháp nhân của nhà trường, hđqt uỷ quyền cho chủ tịch hđqt thay mặt pháp nhân thực hiện các giao dịch dân sự, chủ tịch hđqt là chủ tài khoản.

 điều 8: hiệu trưởng trường trung cấp công nghệ hà nội.

- tổ chức thực hiện các nghị quyết của hđqt, trong trường hợp nếu hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của hđqt phải kịp thời báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên. trong thời gian chờ ý kiến, hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết nghị của hđqt.

- hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định của phát luật, điều lệ trường tccn, các quy chế, quy định của bộ giáo dục và đào tạo và quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp công nghệ hà nội. hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước sở gd-đt hà nội và bộ gd & đt trong việc quản lý, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường.

- hiệu trưởng trường trung cấp công nghệ hà nội phải có đủ các tiêu chuẩn theo điều lệ trường tccn.

- quản lý các mặt công tác chuyên môn về đào tạo, tổ chức chỉ đạo xây dựng và phê duyệt chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học, các hoạt động giảng dạy học tập.

- tổ chức chỉ đạo công tác thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, hợp tác về khoa học và đào tạo, liên kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh đào tạo gắn với nhu cầu lao động và việc làm.

- quản lý cán bộ, công nhân viên, giáo viên (cơ hữu và thỉnh giảng), thực hiện các chế độ chính sách đối với cb, cnv, gv và học sinh theo quy định hiện hành của nhà nước và tình hình thực tế nhà trường. sắp xếp tổ chức và tuyển dụng cán bộ, nhân viên; thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ trưởng, phó các phòng ban cấp dưới trực tiếp. quyết định thành lập các hội đồng tư vấn, các phòng, ban, tổ bộ môn và các cơ sở phục vụ đào tạo khác.

- quản lý người học, quyết định các công việc về tuyển sinh, thi, công nhận tốt nghiệp, xếp loại tn, cấp văn bằng chứng chỉ tn theo quy định hiện hành.

- quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của sở gd-đt hà nội.

- quản lý tài chính, tài sản, thiết bị của nhà trường, các nguồn vốn đảm bảo hiệu quả, công khai minh bạch tài chính, tài sản, nhằm xây dựng và phát triển nhà trường.

- tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, các hoạt động vhvn, tdtt, thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh an toàn, xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch.

- tổ chức kiểm tra, thanh tra, quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cb, cnv, gv (cơ hữu) và người học. tổ chức hệ thống giám sát đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- được nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định nhà nước và của nhà trường.

 

 

điều 9: phó hiệu trưởng trường trung cấp công nghệ hà nội

          - giúp việc cho hiệu trưởng, được hiệu trưởng phân công đảm nhiệm những công việc cụ thể.

          - thay mặt hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng uỷ quyền.

- tiêu chuẩn, độ tuổi, nhiệm kỳ, thủ tục bổ nhiệm và nhiệm vụ các phó hiệu trưởng thực hiện theo điều 18 điều lệ trường tccn.

 điều10: các hội đồng tư vấn khác. (hđ ts; hđ thi tn; hđ khen thưởng, kỷ luật)

          các hội đồng tư vấn khác được thành lập theo quyết định của hiệu trưởng, nhiệm vụ quyền hạn, thời gian hoạt động, cơ cấu thành viên của hội đồng tư vấn do hiệu trưởng quy định.

 điều 11: nhiệm vụ của các phòng chức năng.

          đứng đầu các phòng là trưởng phòng do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễm nhiệm; giúp việc cho trưỏng phòng có các phó trưởng phòng do hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của trưởng phòng.

          các bộ phận trong phòng do trưởng phòng phân công người phụ trách và phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, nhân viên, báo cáo hiệu trưởng phê duyệt.

          trên cơ sở những nhiệm vụ cơ bản nêu trên, tuỳ theo tình hình thực tế của trường, hằng năm hiệu trưởng có thể điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ cho các phòng.

 a. phòng đào tạo

+ giúp hiệu trưởng việc xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng quy hoạch , kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy và chương trình đào tạo, giáo dục môn học, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, quản lý phôi bằng, công nhận và cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp, tổ chức hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, liên hệ với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động.

+tổ chức thực hiện quá trình đào tạo.

+ thực hiện các công tác giáo vụ, lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy học, thực hành thực tập, đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, theo dõi tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của sở gd-đt hà nội và của hiệu trưởng.

+ thực hiện ghi chép, hướng dẫn ghi chép hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý đào tạo theo quy định của bộ và sở gd-đt hà nội.

+ giúp hiệu trưởng quản lý giáo viên giảng dạy.

 

b. phòng công tác học sinh.

+ xây dưng các chương trình giáo dục.

+ theo dõi, giúp đỡ học sinh, tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác, quản lý học sinh ở nội trú, ngoại trú.

+ đề xuất và giúp hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiêm lớp, thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong quản lý đào tạo và thực hiện các chính sách ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

+ xây dựng hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý, thường xuyên nắm chắc sĩ số, tình hình biến động sĩ số, đề xuất các biện pháp bảo đảm sĩ số. kiểm tra giáo viên chủ nhiệm trong việc đôn đốc học sinh thực hiện thu nộp các khoản kinh phí.

 

c. phòng tổ chức-hành chính- tài chính

+ tham mưu giúp hiệu trưởng và thực hiện các hoạt động về công tác tổ chức quản lý nhân sự; công tác thanh, kiểm tra nội bộ và công tác tư tưởng, chính trị nội bộ.

+ tổng hợp các mặt hoạt động của trường, xây dựng ké hoạch chương trình công tác, sơ tổng kết và báo cáo theo quy đinh.

+ tổ chức công tác quản lý hành chính, đối ngoại, lễ tân, tiếp khách, vệ sinh, nước uống cho học sinh, quản lý tình hình sức khoẻ cb, gv, cnv cơ hữu, giới thiệu đến các cơ sở y tế đã đăng ký để khám, chữa bệnh cho học sinh có mua bảo hiểm y tế.

+ quản lý công văn đi, đến, in sao, trình duyệt, lưu trữ; phục vụ cho bgh, cán bộ, nhân viên khai thác tài liệu theo chức trách nhiệm vụ.

+ quản lý con dấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn công văn giấy tờ và tài liệu của nhà trường.

*công tác tài chính:

+ xây dựng kế hoạch tài chính của trường đáp ứng nhiệm vụ và chiến lược phát triển trong từng giai đoạn.

+ tham mưu cho chủ tài khoản thực hiện thu đủ, chi đúng giải quyết kịp thời các khoản chi phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, các chế độ theo quy định của nhà trường và từng bước đáp ứng chế độ chính sách theo quy định hiện hành trên cơ sở khả năng hiện có của nhà trường.

+ xây dựng và tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý sữa chữa cơ sơ vật chất, trang thiết bị và bảo trì các thiết bị văn phòng, điện thoại, văn phòng phẩm, điện nước.

+ tham mưu cho nhà trường tổ chức công tác quản trị thiết bị, tài sản, cung ứng vật tư thực tập thực hành cho học sinh.

+ thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ, giáo viên, cnv cơ hữu theo quy định của nhà nước. thực hiện mua bảo hiểm cho học sinh.

 

điều12: nhiệm vụ của các tổ bộ môn.

- tổ bộ môn thực hiện chức năng quản lý nội dung chương trình các môn học thuộc tổ bộ môn, định kỳ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung chi tiết các môn học phù hợp thực tế đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động.

- tổ trưởng bộ môn quản lý giáo viên thuộc tổ mình, đôn đốc thực hiện và kiểm tra giáo viên thực hiện chuẩn bị bài giảng, giáo án, hồ sơ giảng dạy và từng bước tiến tới thông qua, phê duyệt giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên.

- định kỳ sinh hoạt tổ bộ môn 1 lần/tháng để trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, đổi mới nội dung chương trình, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ.

- trao đổi, hướng dẫn và phân công giáo viên làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, soạn bài giảng bằng giáo án điện tử.

- phối hợp với phòng đào tạo, phòng cths nắm tình hình học sinh để thường xuyên rút kinh nghiệm quản lý lớp học trong quá trình dạy học, tham gia đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- phối hợp với phòng đào tạo tổ chức hoạt động thi gvdg, thi hsg.

 

điều 13: nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm.

          giáo viên chủ nhiệm các lớp học do trưởng phòng đào tạo đề xuất và hiệu trưởng quyết định, được hưởng chế độ trách nhiệm theo quyết định của hiệu trưởng. giáo viên chủ nhiệm có các nhiệm vụ sau đây:

          - nắm chắc danh sách, những thông tin cần thiết về học sinh lớp mình chủ nhiệm, giữ mối liên hệ với phụ huynh học sinh, thay mặt nhà trường giải đáp các vấn đề về nhà trường mà phụ huynh cần tìm hiểu; đảm bảo đúng nguyên tắc, thân thiện, cởi mở, giữ uy tín của nhà trường.

          - quản lý tình hình học tập, rèn luyện, đánh giá hạnh kiểm, phân loại học sinh thông qua kết quả học tập và hạnh kiểm, có kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém. sau mỗi học kỳ phối hợp phòng đào tạo gửi thông báo kết quả học tập rèn luyện cho phụ huynh học sinh.

          - hướng dẫn hoạt động cho ban cán sự lớp, bch chi đoàn, hướng dẫn chỉ đạo các hoạt động thi đua của lớp, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật, kịp thời động viên, nhắc nhở lớp học.

          - tổ chức sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình của lớp, giáo dục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương kế hoạch của nhà trường, biểu dương những gương học sinh tiêu biểu, nhắc nhở học sinh yếu kém, xử lý theo thẩm quyền và đề nghị nhà trường xử lý học sinh vi phạm theo quy chế.

          - đôn đốc học sinh thu nộp các khoản kinh phí và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về tình hình thu nộp kinh phí của lớp mình.

          - có hệ thống sổ sách theo dõi theo hướng dẫn của phòng đào tạo, phòng công tác học sinh (sổ gvcn, danh sách học sinh, địa chỉ gia đình…..)

 

điều14: xử lý bất thường.

trong trường hợp cần thiết, hiệu trưởng có thể tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, riêng đối với giáo viên giảng dạy có thể lấy phiếu thăm dò tín nhiệm của các lớp học sinh.

 

chương iii

cán bộ,  giáo viên, nhân viên

 

điều 15: tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giáo viên.

tiêu chuẩn của giáo viên là phải có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt, có sức khoẻ tốt theo yêu cầu của nghề nghiệp giảng dạy và lý lịch rõ ràng.

tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học khác theo chuyên ngành giảng dạy và phải được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

nhà trường ưu tiên tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, những người có trình độ sau đai học, những người có kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy và quản lý.

giáo viên giảng dạy được ký hợp đồng lao động với nhà trường, quyền lợi và nghĩa vụ được ghi trong hợp đồng lao động.

những các bộ, giáo viên được trường cử đi đào tạo, sau khi tốt nghiệp phải phuc vụ tại trường theo các điều kiện đã cam kết trước khi đi học.

*nhiệm vụ của giáo viên:

- giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng. đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, các quy định ghi trong hợp đồng lao động và phiếu giao việc của phòng đào tạo.

- khi lên lớp phải có đủ hồ sơ giảng dạy theo đúng quy định (bài giảng, giáo án, lịch giảng dạy, sổ lên lớp, sổ tay giáo viên, giáo trình, tài liệu tham khảo (nếu có), phương tiện dạy học, mô hình học cụ (nếu có).

- tuân thủ sự quản lý điều hành trực tiếp của tổ bộ môn, phòng đào tạo, tham gia các hoạt động đào tạo theo kế hoạch của nhà trường.

- giáo viên phải có hành vi, ngôn ngữ, ứng xử và trang phục mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với người học. không được xúc phạm danh dự nhân phẩm thân thể đồng nghiệp và người học. không được gian lận trong tuyển sinh, thi cử, không được cố ý đánh giá sai kết quả học tập rèn luyện của người học. không hút thuốc, uống rượu bia khi lên lớp hoặc tham gia các hoạt động giáo dục. không được xuyên tạc nội dung giáo dục.

 

điều 16: quyền của giáo viên.

- giáo viên trường trung cấp công nghệ hà nội được ký hợp đồng lao động và giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo, được hưởng lương theo hợp đồng lao động.

- được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được bảo vệ nhân phẩm, danh dự. được dân chủ bàn bạc các công việc liên quan đến xây dựng nhà trường trong phạm vi quy chế dân chủ.

- giáo viên cơ hữu được hưởng các chế độ nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội, các phúc lợi của nhà trường trong phạm vi khả năng cho phép.

- giáo viên thỉnh giảng được hưởng lương giảng dạy theo tiết giảng quy định trong hợp đồng lao động và có thể được hổ trợ ngoài lương tuỳ điều kiện cụ thể của nhà trường.

 

điều 17: cán bộ, công nhân viên.

cán bộ, công nhân viên được tuyển dụng, bổ nhiệm theo tiêu chuẩn các chức danh, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương được nhiệm vụ, có trách nhiệm thực hiện tốt chức trách của mình ở từng vị trí công tác. hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các trưởng phòng ban, trưởng các phòng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

cán bộ, công nhân viên trên cơ sở phân công công việc để ký hợp đồng lao động với hiệu trưởng nhà trường, hưởng lương theo hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định, hưởng các chế độ phúc lợi của nhà trường. 

được dân chủ bàn bạc các công việc liên quan đến xây dựng nhà trường trong phạm vi quy chế dân chủ.

 điều 18: trách nhiệm bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.

- các phòng, tổ bộ môn và các bộ phân khác, các cán bộ, giáo viên, cnv  có nhiệm vụ bảo quản, theo dõi những tài sản được giao theo đúng quy định và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các tài sản chung của trường và tài sản được giao.

- hàng năm, nhà trường tổ chức kiểm kê, đánh giá lại các giá trị tài sản tập thể và cá nhân sử dụng, nếu để hư hỏng mất mát do thiếu tinh thần trách nhiệm thì phải bồi thường. thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của nhà nước.

 

chương iv

người học

 điều 19: người học và các hệ tuyển sinh trong trường.

          - học sinh đào tạo chính quy tccn học 2 năm, tuyển sinh tốt nghiệp tccn, hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

          - học sinh đào tạo chính quy tccn học 2 năm 3 tháng, tuyển học sinh đã học xong lớp 12 nhưng chưa đậu tốt nghiệp.

          - học sinh đào tạo tccn chính quy học 3 năm, tuyển học sinh tốt nghiệp thcs.

          - học sinh đào tạo chính quy tccn liên kết đào tạo với các trường, do các trường liên kết cấp bằng.

          - sinh viên đào tạo liên thông từ tccn lên cao đẳng, đại học; liên kết đào tạo với các trường cao đẳng, đại học do các trường liên kết cấp bằng.

          - học viên các lớp đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

 điều 20: nhiệm vụ của người học.

- chấp hành pháp luật, thực hiện các quy định của điều lệ, quy chế do bộ giáo dục ban hành và các quy định cụ thể của nhà trường.

- hoàn thành trong thời gian quy định nội dung học tập, thực tập, rèn luyện theo chương trình kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- tôn trọng giáo viên, cán bộ, cnv nhà trường.

- thực hiện nghĩa vụ đóng kinh phí (học phí và các khoản phí) đầy đủ, đúng thời gian quy định của nhà trường.

- tham gia sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn thể, lao động công ích và các hoạt động phục vụ xã hội.

- giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường.

 điều 21: quyền của người học.

          - được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp kịp thời đầy đủ về kết quả học tập của mình.

          - được đảm bảo quyền thực hiện các chế độ học tập theo quy định của bgd và đt, được tham gia các hoạt động đoàn thể theo quy định của pháp luật, sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập, hoạt động tập thể theo sự hướng dẫn của nhà trường.

          - được đảm bảo quyền dân chủ, tham gia, kiến nghị các giải pháp xây dựng nhà trường.

          - được hưởng các chính xã hội theo quy định chung và quy định đối với các trường ngoài công lập

 điều 22: hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của người học.

          - hành vi, ngôn ngữ ứng xử của người học phải có văn hoá, phù hợp đạo đức truyền thống của dân tộc việt nam, tôn trọng giáo viên, cán bộ, cnv nhà trường.

          - nghiêm cấm người học có các hành vi sau đây:

          + xúc phạm nhân phẩm, danh dự; xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học;

          + gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;

          + vi phạm pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường;

          + sử dụng ma tuý, hút thuốc, uống rượu, bia trong nhà trường;

 

chương v

quản lý tài chính

điều 23: nguồn tài chính.

trường trung cấp công nghệ hà nội là trường ngoài công lập, thực hiện quy chế tài chính áp dụng cho các trường ngoài công lập.

thực hiện nguyên tắc chung lấy thu bù chi và đầu tư cho chiến lược phát triển lâu dài của nhà trường.

+ nguồn thu của nhà trường:

thu học phí của người học nằm trong phạm vi khung quy định chung của nhà nước. ngoài ra không có nguồn thu nào khác.

          + nội dung chi của nhà trường:

- chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động đào tạo đúng quy định của pháp luật.

- chi tiền lương cho cán bộ, giáo viên, cnv, các khoản trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; kinh phí, hội nghị phí.

- chi quản lý hành chính: dịch vụ hành chính, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí.

- chi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy, học tập của giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học.

- chi mua sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản cố định, trang bị thư viện.

- chi thực hiên nghĩa vụ với ngân sách nhà nước như: nộp thuế, nộp lệ phí theo quy định.

- chi thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi, các hoạt đông đoàn thể (vhvn, tdtt...)

- chi khen thưởng cho cb, gv, cnv và học sinh.

- chi cho công tác tuyển sinh (tuyên truyền, quảng bá......)

- chi trả vốn vay, góp vốn.

 

điều 24: quản lý tài chính của nhà trường.

trường trung cấp công nghệ hà nộ


Các thông tin khác
  QĐ v/v Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường
  QĐ Nhiệm Vụ của giáo viên chủ nhiệm
  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN(Quy chế đào tạo TCCN ban hành kèm theo QĐ số 40/2002QQĐ-BGD&DT)

   
TIN TỨC SỰ KIỆN

  Tuyển sinh Khóa học Trung cấp Văn thư lưu trữ
  7 kỹ năng cần thiết cho người làm Kế toán!
  LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10-2017
  Chương trình Trung cấp 2.5 năm, cơ hội lớn trong học tập
  Thông báo mọi người lịch khai giảng lớp Điều hành Tour
  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH T08 TẠI HÀ NỘI
  LỚP THI CẤP CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN DU LỊCH T8-2017
  LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 8-2017
  Ngành KẾ TOÁN - Lựa chọn tốt cho nghề nghiệp tương lai ổn đinh!
  TUYỂN LIÊN THÔNG XÂY DỰNG
  CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
  Ngành Công nghệ thông tin - Học xong không lo thất nghiệp!
  Con đường đi dễ dàng nhất để có tấm bằng Luật!
  15/08/2017: Tưng bừng Khai giảng Khóa Trung cấp hệ Chính quy!
  Hết THPT - Định hướng nghề nghiệp thế nào cho đúng?

LIÊN KẾT

,

,

,

Trường trung cấp công nghệ Hà Nội,

,

,

,

phan mem quan ly ban hang Tiger,phan mem quan ly ban hang Tiger

Bản quyền 2002-2009. Trường Trung cấp công nghệ Hà Nội

76 Đường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội

Website được thiết kế và phát triển bởi công ty thiết kế website Tin học trẻ Việt Nam

văn thư lưu trữ